Под-мярка 19.2-4.1 прием 2022

ВТОРИ ПРИЕМ ЗА 2022 година

Процедура № BG06RDNP001-19.641 – МИГ Добричка подмярка 19.2-4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства”

Вторият период на прием е с начална дата: 01.09.2022г. и краен срок за подаване на проектни предложения 17:00 часа на 31.10.2022г.

Бюджет на втори прием: 366 183,11 лв.

Публикувано на 01.09.2022г.; Актуализирано на 25.10.2022г.

 

 

УДЪЛЖЕН СРОК ЗА ПРИЕМ

Процедура № BG06RDNP001-19.641 – МИГ Добричка подмярка 19.2-4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства”

ОБЯВА ЗА ПРИЕМ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ С УДЪЛЖЕН СРОК

ПО
ПОДМЯРКА
19.2-4.1.
“ИНВЕСТИЦИИ В
ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНСТВА
ОТ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР НА СДРУЖЕНИЕ МИГ
ДОБРИЧКА,
ФИНАНСИРАНА ПО ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
г.
ЧРЕЗ ЕВРОПЕЙСКИЯ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

На основание Решения на Управителния съвет на сдружение МИГ ДОБРИЧКА от 25.03.2022г. и 28.06.2022г., чл. 62, т. 4 от Наредба № 22/14.12.2015 г. на МЗХГ, Споразумение за изпълнение на Стратегия за ВОМР № РД50-27/05.04.2018г., Допълнителни споразумения № РД50-27/16.07.2018г. и № РД50-27/14.10.2021г.

СДРУЖЕНИЕ
МИГ
ДОБРИЧКА

обявява
процедура за прием на проектни предложения по подмярка
19.2-4.1. СВОМР

Наименование на процедурата:

Процедура №BG06RDNP001-19.641 „МИГ Добричка подмярка 19.2-4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства“

Цели на предоставяната безвъзмездна финансова помощ по процедурата и очаквани резултати:

Цели на процедурата: За разнообразяване на земеделската
продукция, произвеждана на територията на МИГ Добричка,  и за повишаване качеството й чрез:

 • модернизиране на производствените условия и въвеждане на
  нови процеси и технологии за производство, съхранение и транспорт;
 • преструктуриране и развитие на наличните материални мощности в стопанствата;
 • насърчаване въвеждането на нови технологии в производството и модернизация на физическия капитал;
 • опазване на компонентите на околната среда;
 • спазване стандартите на ЕС и
 • подобряване на условията в земеделските стопанства.

Очаквани резултати от прилагането на под-мярката:

 • балансирани и по-малко уязвими от пазарни и природни събития стопанства;
 • внедрени иновативни/ научни постижения;
 • създадена заетост в сектора на селското стопанство;
 • запазени и развити ресурси, създаващи поминък.

Допустими кандидати:

Земеделски стопани за инвестиции в техните стопанства, пряко свързани с една или няколко от дейностите по първично селскостопанско производство и съхранение само на собствени земеделски продукти, както и подготовка на продукцията за продажба. Към датата на подаване на проектното предложение кандидатите трябва да отговарят на следните условия:

1. да са регистрирани като земеделски стопани съгласно чл. 7, ал. 1 от Закона за подпомагане на земеделските производители;

2. минималният стандартен производствен обем на земеделското им стопанство е не по-малко от левовата равностойност на 8000 евро;

3. ако са юридически лица, трябва да са:

а) получили за предходната или текущата финансова година приход от земеделски дейности или участие и подпомагане по схемата за единно плащане на площ, включително приход от получена публична финансова помощ, директно свързана с извършването на тези дейности, или приход от преработка на земеделска продукция или услуги, директно свързани със земеделски дейности, или получена публична финансова помощ;

б) регистрирани по Търговския закон, Закона за кооперациите, Закона за вероизповеданията или създадени по Закона за Селскостопанската академия.

Допустимите получатели на финансова помощ по подмярката са подробно
изброени в чл. 18 ал. 1 на Наредба 22/ 18.12.2015 г., функционално
самостоятелни,  имащи постоянен адрес (за физическите лица) и седалище и адрес на управление – за ЕТ и ЮЛ на територията на МИГ Добричка.

Дейности допустими за финансиране:
По настоящата процедура допустими за финансиране са следните дейности:
Инвестиции в материални и нематериални активи, които подобряват цялостната дейност и конкурентоспособност на земеделските стопанства, чрез:

1.внедряване на нови продукти, процеси и технологии и обновяване на наличните
производствени материални и/или нематериални активи; или

2. опазване на компонентите на околната среда, включително с намаляване на
вредните емисии и отпадъци; или

3. повишаване на енергийната ефективност в земеделските стопанства; и/или

4. подобряване условията на труд, подобряване на хигиенните, ветеринарните,
фитосанитарните, екологичните и други условия на производство; или

5. подобряване качеството на произвежданите земеделски продукти; или

6. осигуряване на възможностите за производство на биологични земеделски продукти.

Категории разходи допустими за финансиране:

По настоящата процедура допустими за финансиране са следните видове разходи, в рамките на земеделското стопанство:

1. строителство или обновяване на сгради и на друга недвижима собственост, използвана за земеделското производство;

2. закупуване и/или инсталиране на нови машини, съоръжения и оборудване, необходими за подобряване на производствения процес, за съхранение и подготовка за продажба на земеделската продукция от стопанството;

3. закупуване и/или инсталиране на нови съоръжения и оборудване за напояване в стопанствата – резервоари, сондажи, системи за капково напояване и др.;

4. създаване и/или презасаждане на трайни насаждения  (вкл. от десертни лозя) и
етерично-маслени култури;

5. закупуване на съоръжения, прикачен инвентар за пчеларство и съответно оборудване, необходимо за производството на мед и други пчелни продукти, както и за развъждането на пчели-майки;

6.закупуване на специализирани земеделски транспортни средства, като например: камиони, цистерни за събиране на мляко, хладилни превозни средства за транспортиране на продукция, превозни средства за транспортиране на живи животни и птици;

7. разходи, свързани с проекта, в т.ч. разходи за предпроектни проучвания, такси, хонорари за архитекти, инженери и консултанти, консултации за екологична и икономическа устойчивост на проекти и др., извършени както в процеса на подготовка на проекта преди подаване на заявлението за подпомагане,
така и по време на неговото изпълнение, които не могат да надхвърлят 12 на сто
от общия размер на допустимите разходи по проекта.

Недопустими са разходите съгласно чл. 21 от Наредба №22 и общите правила за недопустими разходи по всички подмерки от СВОМР на МИГ Добричка.

Период за прием: Процедурата за подбор на проекти е с няколко срока за кандидатстване:

Първият период на прием е с начална дата: 02.05.2022г.
и Уудължен краен срок за подаване на проектни предложения 17:00 часа на 31.07.2022г.

Бюджет на приема: 532 481,98  лв.

Втори и всеки следващ прием на проектни предложения по настоящата процедура ще бъде обявен само при наличие на неусвоен финансов ресурс след приключване на предходния прием по подмярката.

В този случай предстоящите приеми са планирани, както следва:

Вторият период на прием е с начална дата: 01.09.2022г. и краен срок за подаване на проектни предложения 17:00 часа на 31.10.2022г.

Третият период на прием е с начална дата: 10.01.2023г. и краен срок за подаване на проектни предложения 17:00 часа на 28.02.2023г.

Четвъртият период на прием е с начална дата: 01.05.2023г. и краен срок за подаване на проектни предложения 17:00 часа на 30.06.2023г.

Всяко проектно предложение, което е подадено след крайния срок, ще бъде отхвърлено и няма да бъде разглеждано.

Минимален и максимален размер на
финансовата помощ, предоставяна за проект:

Минимален размер за всеки конкретен проект  – 10 000 лв.

Максимален размер  за всеки конктетен проект – 150 000 лв.

Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ – 5 000 лв.

Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ 75 000 лв.

Процент на съфинансиране
на проектите, подадени по настоящата процедура:

Финансовата помощ е в размер на  50 % от общите допустими разходи.

Критерии за оценка на проектите и тяхната тежест:
Преди да се пристъпи към оценка на проектното
предложение по критериите за оценка, се оценява
ефективността на инвестицията по финансовите
показатели, както следва:
Оценка на показатели за ефективността на
инвестицията и финансови показатели  
Нетна настояща стойност на проекта
(NPV). NPV > 0
Да/ Не
Нетна настояща стойност на проекта и
другите дейности на кандидата (NPVe). NPVe > 0
Да/Не
Вътрешна норма на възвращаемост (IRR) по
проекта. IRR > r (6%)
Да/Не
Вътрешна норма на възвращаемост (IRR1)
на другите дейности на кандидата. IRR1>r (6%)
Да/Не
Индекс на рентабилността (PI) по проекта.
PI > 1
Да/Не
Индекс на рентабилността (PI 1) на
другите дейности на кандидата. PI 1 > 1
Да/Не
Срок на откупуване (PBP). Срокът на откупуване
на инвестицията трябва да бъде в рамките на
периода на бизнесплана.
Да/Не

Само проектните предложения, преминали успешно етапа на
административно съответствие и допустимост, вкл. оценени положително по
показателите за ефективност на инвестицията, се оценяват в съответствие със
следните критерии за подбор:

Критерии за ОЦЕНКА Точки
Стопанството на кандидата е с размер от
8 000 до 25 000 евро СПО
20
Проектът съдържа иновативност – въвеждане на
нови за територията продукт,  и/или услуга,
и/или добра практика
10
Проектът е за инвестиции в собственото
земеделско стопанство, което е:
15
в сектор „плодове и зеленчуци”
(без отглеждане на тикви); или
 
за трайни насаждения
(без черупкови); или
 
за производство на „етерично – маслени
и медицински култури”; или
 
животновъдство, пчеларство.  
Проектът допринася за подобряване на
пазарната реализация, или за включване
на стопанството в хранителната верига
10
Проектът е за инвестиция за производство
на биологични суровини и продукти
10
Проектът разкрива постоянно работно
място (работни места) (не по-малко от 12 месеца)
10
Проектът допринася за ограничаване /
адаптация към изменението на климата и/
или  щади  компонентите на околната среда
– почви, води, въздух, отпадъци
(по технически параметри)
10
Проектът е представен от кандидат, който
не е подпомаган от МИГ или ПРСР 2007 – 2013
5
Проектът е представен от потенциални
бенефициенти на възраст до 40 години или
жени, или представители на уязвими групи
(точките не се натрупват, максимален брой 10 т.)
10
Общ брой точки: 100

Проектите, получили по-малко от 30 точки, се отхвърлят

Проектните предложения се класират в низходящ ред съобразно получената оценка. За финансиране се предлагат всички или част от проектите по реда на класирането им до покриване на общия размер на бюджета по процедурата.

В случай, че две или повече проектни предложения получат еднакъв общ брой точки по критериите за оценка и не е наличен финансов ресурс за финансирането им, тези проекти ще бъдат допълнително приоритизирани/класирани по критерия Проектът е представен от кандидат, който не е подпомаган от МИГ или ПРСР 2007 – 2013. Допълнителни точки по критерия няма да бъдат присъждани. Приоритизирането ще се прилага само за допълнително класиране, в случай на получен равен общ брой точки по критериите за оценка и недостигащ финансов ресурс.

В случай, че две или повече проектни предложения получават точки по критерия: „Проектът е представен от кандидат, който не е подпомаган от МИГ или ПРСР
2007 – 2013“  ще бъде дадена възможност, те да бъдат финансирани с по – нисък интензитет на финансовата помощ (намален пропорционално спрямо общата стойност на проектното предложение), след писмено съгласие на кандидат/ите. Ако кандидат откаже да бъде финансиран с по – нисък интензитет на финансовата помощ, това не пречи на другия/те кандидати да бъдат финансирани с вече определения по – нисък интензитет на финансовата помощ, а средствата от
отказалия се кандидат, се прехвърлят за следваща процедура за прием на проекти.

Лица за контакт:

Надежда Василева – Изпълнителен директор, моб. тел.: 0889/ 23 90 50

Нели Събева – Експерт по прилагане на СВОМР, моб. тел.: 0889/ 46 50 90

Подробна информация и документите за кандидатстване са достъпни:

– в ИСУН на адрес https://eumis2020.government.bg,

– на електронната страница на МИГ Добричка:
http://www.mig-dobrichka.org

– в офиса на МИГ Добричка, на адрес с.
Бранище, ул. „Първа“ №19 а.

Начин на подаване на проектните предложения:

Проектните предложения от кандидати за подпомагане по подмярка 19.2-4.1. от
Стратегията за ВОМР се подават електронно в ИСУН в рамките на срока, определен
в обявата и в процедурата за прием на проектни предложения. Интернет адресът на
модула за електронно кандидатстване на ИСУН 2020 е:
http://eumis2020.government.bg/, където е налично и ръководство за работа със
системата.

Промяна в обявата се допуска по реда на одобрението й, съгласно чл. 46 и 46а от Наредба 22 МЗХГ:

1. при промени в правото на Европейския съюз и/или българското
законодателство, в политиката на европейско и/или национално ниво, основана на
стратегически документ или в ПРСР 2014 – 2020 г., които налагат привеждане на
документите в съответствие с тях;

2. за увеличаване на финансовия ресурс по процедурата;

3. за удължаване на срока за подаване на проектни предложения;

4. за поправка на очевидна техническа грешка.

Публикувано на 02.05.2022г.

С УДЪЛЖЕН СРОК

Актуализирано на 29.06.2022г.