Под-мярка 19.2-4.1

Процедура № BG06RDNP001-19.232 – МИГ Добричка подмярка 19.2-4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства”

ОБЯВА ЗА ПРИЕМ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

ПО ПОДМЯРКА 19.2-4.1. “ИНВЕСТИЦИИ В ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНСТВА” ОТ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР НА СДРУЖЕНИЕ МИГ ДОБРИЧКА, ФИНАНСИРАНА ПО ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020г. ЧРЕЗ ЕВРОПЕЙСКИЯ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

На основание Решения на Управителния съвет на сдружение МИГ ДОБРИЧКА от 21.01.2019г., чл. 62, т. 4 от Наредба №22/14.12.2015 г. на МЗХГ, Споразумение за изпълнение на Стратегия за ВОМР №РД 50-27/ 05.04.2018г. и Допълнително споразумение №РД50-27/16.07.2018г.

СДРУЖЕНИЕ МИГ ДОБРИЧКА

обявява процедура за прием на проектни предложения по подмярка 19.2-4.1. СВОМР

Наименование на процедурата:

Процедура № BG06RDNP001-19.232 „МИГ Добричка подмярка 19.2-4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства“

Цели на предоставяната безвъзмездна финансова помощ по процедурата и очаквани резултати:

Цели на процедурата: За разнообразяване на земеделската продукция, произвеждана на територията на МИГ Добричка,  и за повишаване качеството й чрез:

  • модернизиране на производствените условия и въвеждане на нови процеси и технологии за производство, съхранение и транспорт; 
  • преструктуриране и развитие на наличните материални мощности в стопанствата;
  • насърчаване въвеждането на нови технологии в производството и модернизация на физическия капитал;
  • опазване на компонентите на околната среда;
  • спазване стандартите на ЕС и
  • подобряване на условията в земеделските стопанства.

Очаквани резултати от прилагането на под-мярката:

  • балансирани и по-малко уязвими от пазарни и природни събития стопанства;
  • внедрени иновативни/ научни постижения;
  • създадена заетост в сектора на селското стопанство;
  • запазени и развити ресурси, създаващи поминък.

Допустими кандидати:

Земеделски стопани за инвестиции в техните стопанства, пряко свързани с една или няколко от дейностите по първично селскостопанско производство и съхранение само на собствени земеделски продукти, както и подготовка на продукцията за продажба. Към датата на подаване на проектното предложение кандидатите трябва да отговарят на следните условия:

1. да са регистрирани като земеделски стопани съгласно чл. 7, ал. 1 от Закона за подпомагане на земеделските производители;

2. минималният стандартен производствен обем на земеделското им стопанство е не по-малко от левовата равностойност на 8000 евро;

3. ако са юридически лица, трябва да са:

а) получили за предходната или текущата финансова година приход от земеделски дейности или участие и подпомагане по схемата за единно плащане на площ, включително приход от получена публична финансова помощ, директно свързана с извършването на тези дейности, или приход от преработка на земеделска продукция или услуги, директно свързани със земеделски дейности, или получена публична финансова помощ;

б) регистрирани по Търговския закон, Закона за кооперациите, Закона за вероизповеданията или създадени по Закона за Селскостопанската академия.

Допустимите получатели на финансова помощ по подмярката са подробно изброени в чл. 18 ал. 1 на Наредба 22/ 18.12.2015 г., функционално самостоятелни,  имащи постоянен адрес (за физическите лица) и седалище и адрес на управление – за ЕТ и ЮЛ на територията на МИГ Добричка.

Дейности допустими за финансиране: По настоящата процедура допустими за финансиране са следните дейности: Инвестиции в материални и нематериални активи, които подобряват цялостната дейност и конкурентоспособност на земеделските стопанства, чрез:

1. внедряване на нови продукти, процеси и технологии и обновяване на наличните производствени материални и/или нематериални активи; или

2. опазване на компонентите на околната среда, включително с намаляване на вредните емисии и отпадъци; или

3. повишаване на енергийната ефективност в земеделските стопанства; и/или

4. подобряване условията на труд, подобряване на хигиенните, ветеринарните, фитосанитарните, екологичните и други условия на производство; или

5. подобряване качеството на произвежданите земеделски продукти; или

6. осигуряване на възможностите за производство на биологични земеделски продукти.

Категории разходи допустими за финансиране: По настоящата процедура допустими за финансиране са следните видове разходи, в рамките на земеделското стопанство:

1. строителство или обновяване на сгради и на друга недвижима собственост, използвана за земеделското производство;

2. закупуване и/или инсталиране на нови машини, съоръжения и оборудване, необходими за подобряване на производствения процес, за съхранение и подготовка за продажба на земеделската продукция от стопанството;

3. закупуване и/или инсталиране на нови съоръжения и оборудване за напояване в стопанствата – резервоари, сондажи, системи за капково напояване и др.;

4. създаване и/или презасаждане на трайни насаждения  (вкл. от десертни лозя) и етерично-маслени култури;

5. закупуване на съоръжения, прикачен инвентар за пчеларство и съответно оборудване, необходимо за производството на мед и други пчелни продукти, както и за развъждането на пчели-майки;

6.закупуване на специализирани земеделски транспортни средства, като например: камиони, цистерни за събиране на мляко, хладилни превозни средства за транспортиране на продукция, превозни средства за транспортиране на живи животни и птици;

7. разходи, свързани с проекта, в т.ч. разходи за предпроектни проучвания, такси, хонорари за архитекти, инженери и консултанти, консултации за екологична и икономическа устойчивост на проекти и др., извършени както в процеса на подготовка на проекта преди подаване на заявлението за подпомагане, така и по време на неговото изпълнение, които не могат да надхвърлят 12 на сто от общия размер на допустимите разходи по проекта.

Недопустими са разходите съгласно чл. 21 от Наредба №22 и общите правила за недопустими разходи по всички подмерки от СВОМР на МИГ Добричка.

Период за прием: Процедурата за подбор на проекти е с няколко срока за кандидатстване:

Първият период на прием е с начална дата: 12.03.2019г. и краен срок за подаване на проектни предложения 17:00 часа на 21.04.2019г.

Втори прием на проектни предложения по настоящата процедура ще бъде обявен само при наличие на неусвоен финансов ресурс след приключване на първия прием по подмярката. Вторият период на прием е с начална дата: 01.12.2019г. и краен срок за подаване на проектни предложения 17:00 часа на 19.01.2020г.

Всяко проектно предложение, което е подадено след крайния срок, ще бъде отхвърлено и няма да бъде разглеждано.

Бюджет на приема: 850 000 лв.

Минимален и максимален размер на финансовата помощ, предоставяна за проект:

Минимален размер за всеки конкретен проект  – 10 000 лв.

Максимален размер  за всеки конктетен проект – 150 000 лв.

Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ 5 000 лв.

Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ 75 000 лв.

Процент на съфинансиране на проектите, подадени по настоящата процедура:

Финансовата помощ е в размер на  50 % от общите допустими разходи.

Критерии за оценка на проектите и тяхната тежест:
Преди да се пристъпи към оценка на проектното
предложение по критериите за оценка, се оценява
ефективността на инвестицията по финансовите
показатели, както следва:
Оценка на показатели за ефективността на
инвестицията и финансови показатели  
Нетна настояща стойност на проекта (NPV). NPV > 0 Да/ Не
Нетна настояща стойност на проекта и
другите дейности на кандидата (NPVe). NPVe > 0
Да/Не
Вътрешна норма на възвращаемост (IRR) по
проекта. IRR > r (6%)
Да/Не
Вътрешна норма на възвращаемост (IRR1)
на другите дейности на кандидата. IRR1>r (6%)
Да/Не
Индекс на рентабилността (PI) по проекта.
PI > 1
Да/Не
Индекс на рентабилността (PI 1) на
другите дейности на кандидата. PI 1 > 1
Да/Не
Срок на откупуване (PBP). Срокът на откупуване
на инвестицията трябва да бъде в рамките на
периода на бизнесплана.
Да/Не

Само проектните предложения, преминали успешно етапа на административно съответствие и допустимост, вкл. оценени положително по показателите за ефективност на инвестицията, се оценяват в съответствие със следните критерии за подбор:

Критерии за ОЦЕНКА Точки
Стопанството на кандидата е с размер от
8 000 до 25 000 евро СПО
20
Проектът съдържа иновативност – въвеждане на
нови за територията продукт,  и/или услуга,
и/или добра практика
10
Проектът е за инвестиции в собственото
земеделско стопанство, което е:
15
в сектор „плодове и зеленчуци”
(без отглеждане на тикви); или
 
за трайни насаждения
(без черупкови); или
 
за производство на „етерично – маслени
и медицински култури”; или
 
животновъдство, пчеларство.  
Проектът допринася за подобряване на
пазарната реализация, или за включване
на стопанството в хранителната верига
10
Проектът е за инвестиция за производство
на биологични суровини и продукти
10
Проектът разкрива постоянно работно
място (работни места) (не по-малко от 12 месеца)
10
Проектът допринася за ограничаване /
адаптация към изменението на климата и/
или  щади  компонентите на околната среда
– почви, води, въздух, отпадъци
(по технически параметри)
10
Проектът е представен от кандидат, който
не е подпомаган от МИГ или ПРСР 2007 – 2013
5
Проектът е представен от потенциални
бенефициенти на възраст до 40 години или
жени, или представители на уязвими групи
(точките не се натрупват, максимален брой 10 т.)
10
Общ брой точки: 100

Проектите, получили по-малко от 30 точки, се отхвърлят

Проектните предложения се класират в низходящ ред съобразно получената оценка. За финансиране се предлагат всички или част от проектите по реда на класирането им до покриване на общия размер на бюджета по процедурата.

В случай, че две или повече проектни предложения получат еднакъв общ брой точки по критериите за оценка и не е наличен финансов ресурс за финансирането им, тези проекти ще бъдат допълнително приоритизирани/класирани по критерия Проектът е представен от кандидат, който не е подпомаган от МИГ или ПРСР 2007 – 2013. Допълнителни точки по критерия няма да бъдат присъждани. Приоритизирането ще се прилага само за допълнително класиране, в случай на получен равен общ брой точки по критериите за оценка и недостигащ финансов ресурс.

В случай, че две или повече проектни предложения получават точки по критерия: „Проектът е представен от кандидат, който не е подпомаган от МИГ или ПРСР 2007 – 2013“  ще бъде дадена възможност, те да бъдат финансирани с по – нисък интензитет на финансовата помощ (намален пропорционално спрямо общата стойност на проектното предложение), след писмено съгласие на кандидат/ите. Ако кандидат откаже да бъде финансиран с по – нисък интензитет на финансовата помощ, това не пречи на другия/те кандидати да бъдат финансирани с вече определения по – нисък интензитет на финансовата помощ, а средствата от отказалия се кандидат, се прехвърлят за следваща процедура за прием на проекти.

Лица за контакт:

Надежда Василева – Изпълнителен директор, моб. тел.: 0889/ 23 90 50

Нели Събева – Експерт по прилагане на СВОМР, моб. тел.: 0889/ 46 50 90

Подробна информация и документите за кандидатстване са достъпни:

– в ИСУН на адрес https://eumis2020.government.bg,

– на електронната страница на МИГ Добричка: http://www.mig-dobrichka.org

– в офиса на МИГ Добричка, на адрес с. Бранище, ул. „Първа“ №19 а.

Начин на подаване на проектните предложения:

Проектните предложения от кандидати за подпомагане по подмярка 19.2-4.1. от Стратегията за ВОМР се подават електронно в ИСУН в рамките на срока, определен в обявата и в процедурата за прием на проектни предложения. Интернет адресът на модула за електронно кандидатстване на ИСУН 2020 е: http://eumis2020.government.bg/, където е налично и ръководство за работа със системата.

Промяна в обявата се допуска по реда на одобрението й, съгласно чл. 46 и 46а от Наредба 22 МЗХГ:

1. при промени в правото на Европейския съюз и/или българското законодателство, в политиката на европейско и/или национално ниво, основана на стратегически документ или в ПРСР 2014 – 2020 г., които налагат привеждане на документите в съответствие с тях;

2. за увеличаване на финансовия ресурс по процедурата;

3. за удължаване на срока за подаване на проектни предложения;

4. за поправка на очевидна техническа грешка.

Публикувано на 12.03.2019г.