Под-мярка 19.2-4.2, приеми 2018 и 2019г.

ВАЖНО!

С решение на УС от 25 март 2019г. крайният срок на обявения втори прием на проектни предложения по под-мярка 19.2-4.2 се удължава до 17:00 часа на 30 април 2019г.

 

ОБЯВА

 ЗА ВТОРИ ПРИЕМ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

ПО ПОДМЯРКА 19.2-4.2. “ИНВЕСТИЦИИ В ПРЕРАБОТКА/МАРКЕТИНГ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРОДУКТИ” ОТ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР НА СДРУЖЕНИЕ МИГ ДОБРИЧКА, ФИНАНСИРАНА ПО ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020г. ЧРЕЗ ЕВРОПЕЙСКИЯ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

На основание Решения на Управителния съвет на сдружение МИГ ДОБРИЧКА от 15.08.2018 г., чл. 62, т. 4 от Наредба №22/14.12.2015 г. на МЗХГ, Споразумение за изпълнение на Стратегия за ВОМР №РД 50-27/ 05.04.2018г. и Допълнително споразумение №РД50-27/16.07.2018г.

 СДРУЖЕНИЕ МИГ ДОБРИЧКА

 обявява процедура за втори прием на проектни предложения по подмярка 19.2-4.2. СВОМР

Наименование на процедурата: Процедура № BG06RDNP001-19.087 „МИГ Добричка подмярка 19.2-4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ Цели на предоставяната безвъзмездна финансова помощ по процедурата и очаквани резултати: Цели на процедурата: Подобряване на цялостната дейност, икономическата ефективност и конкурентоспособността на предприятията от хранително-преработвателната промишленост чрез:
 • по-добро използване на факторите за производство;
 • въвеждане на нови продукти, процеси и технологии, включително къси вериги на доставка;
 • подобряване на качеството и безопасността на храните и тяхната проследяемост;
 • постигане на съответствие със стандартите на Европейския съюз (ЕС);
 • подобряване опазването на околната среда.
Очаквани резултати от прилагането на под-мярката:
 • подобрено качество и/или разнообразена продуктова гама;
 • подобрени връзки по веригата от производителя до търговеца;
 • увеличени продажби, включително директни;
 • създадена заетост в сектора;
 • внедрени постижения на науката и практиката;
 • увеличена добавена стойност на територията.
Допустими кандидати: За подпомагане могат да кандидатстват лица, които към датата на подаване на заявлението за подпомагане са:
 1. Земеделски стопани, които към датата на подаване на заявлението за подпомагане трябва да отговарят на следните условия:
– да са регистрирани като земеделски стопани съгласно Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани (ДВ, бр. 10 от 1999 г.); – минималният стандартен производствен обем на земеделското им стопанство е не по-малко от левовата равностойност на 8000 евро.
 1. Еднолични търговци и юридически лица, различни от кандидатите по т. 1, регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите, които са микро, малки или средни предприятия, дефинирани съгласно Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията.

Допустимите получатели на финансова помощ по подмярката са подробно изброени в чл. 18 ал. 1 на Наредба 22/ 18.12.2015 г., функционално самостоятелни, имащи постоянен адрес (за физическите лица) и седалище и адрес на управление – за ЕТ и ЮЛ на територията на МИГ Добричка.

Не са допустими за подпомагане юридически лица или еднолични търговци, имащи клон на територията на МИГ, ако юридическите лица или едноличните търговци, открили клона, нямат постоянен адрес или седалище на територията на МИГ и/ или дейностите по проекта не се изпълняват на територията на МИГ.

Дейности допустими за финансиране: По настоящата процедура допустими за финансиране са следните дейности:

 • Инвестиции, свързани с изграждане, придобиване и модернизиране на сгради и други недвижими активи, необходими за производството и маркетинга;
 • Инвестиции в технологии за производство на продукти, включително такива, свързани с къси вериги на доставка и инсталиране на нови машини и оборудване за подобряване на производствения процес и маркетинга;
 • Инвестиции в активи за съхранение, преработка, пакетиране, охлаждане, замразяване и сушене с цел запазване качеството на продукцията и суровината.  

Финансова помощ се предоставя за извършване на инвестиции в следните производствени сектори, свързани с преработката и/или маркетинга на селскостопански продукти:

 • мляко и млечни продукти, с изключение на производство, преработка и/или маркетинг на продукти, наподобяващи/заместващи мляко и млечни продукти;
 • месо и месни продукти
 • плодове и зеленчуци, вкл. гъби;
 • пчелен мед и пчелни продукти с изключение на производство, преработка и/или маркетинг на продукти, наподобяващи/заместващи пчелен мед и пчелни продукти;
 • зърнени, мелничарски и нишестени продукти с изключение на производство, преработка и/или маркетинг на хляб и тестени изделия;
 • растителни и животински масла и мазнини с изключение на производство, преработка и/или маркетинг на маслиново масло;
 • технически и медицински култури, включително билки, с изключение на производство, преработка и/или маркетинг на тютюн и тютюневи изделия, захар и сладкарски изделия;
 • готови храни за селскостопански животни (фуражи);
 • гроздова мъст, вино и оцет.

Финансова помощ се предоставя за извършване на инвестиции и за производство на енергия чрез преработка на първична и вторична биомаса от растителни и животински продукти с изключение на биомаса от рибни продукти при спазване на изискванията по т. 25-33 от Раздел 13.2 „Условия за допустимост на дейностите“ от Насоките за кандидатстване, и при условие, че енергията ще се използва за собствено потребление, свързано с дейностите, попадащи в някои от секторите по т. 2.

Продуктите от допустимите за финансова помощ сектори, за чиято преработка и/или маркетинг се кандидатства, трябва да са описани в приложение № І по чл. 38 от ДФЕС, наричано по-нататък „приложение № І от ДФЕС“, посочени в Приложение № 8 от документите за информация на кандидатите.

Съответствието на проектите със секторите се определя въз основа на селскостопанските продукти, за чиято преработка и/или маркетинг се кандидатства, както и получените крайни продукти.

Категории разходи допустими за финансиране:

По настоящата процедура допустими за финансиране са следните видове разходи:

 1. изграждане, придобиване и модернизиране на сгради и други недвижими активи, свързани с производството и/или маркетинга, включително такива, използвани за опазване компонентите на околната среда;
 2. закупуване, включително чрез финансов лизинг, и/или инсталиране на нови машини, съоръжения и оборудване, необходими за подобряване на производствения процес по преработка и маркетинга, в т.ч. за:

а) преработка, пакетиране, включително охлаждане, замразяване, сушене, съхраняване и др. на суровините или продукцията;

б) производство на нови продукти, въвеждане на нови технологии и процеси;

в) опазване компонентите на околната среда;

г) производство на енергия от възобновяеми енергийни източници за собствените нужди на предприятието, включително чрез преработка на растителна и животинска първична и вторична биомаса;

д) подобряване на енергийната ефективност и за подобряване и контрол на качеството и безопасността на суровините и храните;

3. закупуване, включително чрез финансов лизинг, на специализирани транспортни средства, включително хладилни такива, за превоз на суровините или готовата продукция, използвани и произвеждани от предприятието; 4. изграждане/модернизиране, включително оборудване на лаборатории, които са собственост на кандидата, разположени са на територията на предприятието и са пряко свързани с нуждите на производствения процес, включително чрез финансов лизинг; 5.материални инвестиции за постигане на съответствие с новоприети стандарти на Съюза (Минимални стандарти за защита и хуманно отношение към животните и намаляване до минимум на страданията им по време на клане), включително чрез финансов лизинг 6. закупуване на софтуер, включително чрез финансов лизинг; 7.за ноу-хау, придобиване на патентни права и лицензи, за регистрация на търговски марки и процеси, необходими за изготвяне и изпълнение на проекта; 8.разходи за достигане на съответствие с международно признати стандарти за системи за управление, разходи за въвеждане на добри производствени практики, системи за управление на качеството и подготовка за сертификация в предприятията, само когато тези разходи са част от общ проект на кандидата; 9. разходи, свързани с проекта, в т.ч. разходи за предпроектни проучвания, такси, хонорари за архитекти, инженери и консултанти, консултации за икономическа устойчивост на проекти, извършени както в процеса на подготовка на проекта преди подаване на заявлението за подпомагане, така и по време на неговото изпълнение, които не могат да надхвърлят 12 на сто от общия размер на допустимите разходи по проект, вкл. в т. 1 – 8. Недопустими са разходите съгласно чл. 21 от Наредба №22 и общите правила за недопустими разходи по всички подмерки от СВОМР на МИГ Добричка Период за прием: Процедурата за подбор на проекти е с няколко срока за кандидатстване:

Настоящият прием е втори по процедурата. Обявява се поради наличие на неусвоен  финансов  ресурс след приключване на първия прием по  подмярката.

Настоящият – втори период на прием е с начална дата: 01.03.2019г. и краен срок за подаване на проектни предложения 17:00 часа на 31.03.2019г.

Всяко проектно предложение, което е подадено след крайния срок, ще бъде отхвърлено и няма да бъде разглеждано.

Бюджет на приема: 270 531,41 лв.  Минимален и максимален размер на финансовата помощ, предоставяна за проект: Минимален размер за всеки конкретен проект  – 10 000 лв. Максимален размер  за всеки конктетен проект – 200 000 лв. Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ 5 000 лв. Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ – 100 000 лв. Процент на съфинансиране на проектите, подадени по настоящата процедура: Финансовата помощ е в размер на  50 % от общите допустими разходи за проекти, представени от микро-, малки или средни предприятия. Критерии за оценка на проектите и тяхната тежест:

Преди да се пристъпи към оценка на проектното предложение по критериите за оценка, членовете на Комисията за подбор на проекти, назначени да извършат оценката, следва да оценят ефективността на инвестицията по финансовите показатели, както следва: 

Оценка на показатели за ефективността на инвестицията и финансови показатели
Нетна настояща стойност на проекта (NPV). NPV > 0  Да/Не
Нетна настояща стойност на проекта и другите дейности на кандидата (NPVe). NPVe > 0 Да/Не
Вътрешна норма на възвращаемост (IRR) по проекта. IRR > r (6%) Да/Не
Вътрешна норма на възвращаемост (IRR1) на другите дейности на кандидата. IRR1 > r (6%)   Да/Не
Индекс на рентабилността (PI) по проекта. PI > 1 Да/Не
Индекс на рентабилността (PI 1) на другите дейности на кандидата. PI 1 > 1 Да/Не
Срок на откупуване (PBP) Срокът на откупуване на инвестицията трябва да бъде в рамките на периода на бизнесплана. Да/Не

Постъпилите проектни предложения, преминали успешно етапа на административно съответствие и допустимост, вкл. оценени положително по показателите за ефективност на инвестицията, се оценяват в съответствие със следните критерии за подбор:

 
Критерии за оценка Точки
Проектът въвежда иновативност – прилагане на нови за територията продукт и/или услуга, и/или добра практика 20
Проектът включва преработка на собствени и/ или произвеждани на територията на МИГ Добричка земеделски суровини/продукти 20
Проектът включва преработка на суровини от чувствителните сектори – животновъдство (вкл. пчеларство), зеленчукови, етерично-маслени и овощни 10
Проектът допринася за създаване на работни места 10
o     едно постоянно работно място 5
o     две и повече постоянни работни места 10
Проектът допринася за подобряване на пазарната реализация на кандидата или за скъсяване на веригата на доставка 10
Проектът е за инвестиции за производство на био-енергия за собствени нужди или за подобряване на енергийната ефективност на самото предприятие 10
Проектът е за инвестиции, допринасящи за ограничаване изменението на климата и/или щади  компонентите на околната среда – почви, води, въздух, отпадъци  (по технически параметри) 10
Проектът е представен от потенциални бенефициенти на възраст до 40 години или жени, или представители на уязвими групи     (точките не се натрупват, максимален брой 10 т.)           10
Общ брой точки: 100
Проектите, получили по-малко от 30 точки, се отхвърлят  

Проектните предложения се класират в низходящ ред съобразно получената оценка. За финансиране се предлагат всички или част от проектите по реда на класирането им до покриване на общия размер на бюджета по процедурата.

В случай, че две или повече проектни предложения получат еднакъв общ брой точки по критериите за оценка и не е наличен финансов ресурс за финансирането им, тези проекти ще бъдат допълнително приоритизирани/класирани по критерия „проектът въвежда иновативност – прилагане на нови за територията продукт и/или услуга, и/или добра практика“. Допълнителни точки по критерии няма да бъдат присъждани на проектното предложение. Същите ще се прилагат само за допълнително класиране, в случай на получен равен общ брой точки по критериите за оценка и недостигащ финансов ресурс.

В случай, че две или повече проектни предложения получават точки по критерия: „проектът въвежда иновативност – прилагане на нови за територията продукт и/или услуга, и/или добра практика“, ще бъде дадена възможност, те да бъдат финансирани с по – нисък интензитет на финансовата помощ (намален пропорционално спрямо общата стойност на проектното предложение), след писмено съгласие на кандидат/ите. Ако кандидат откаже да бъде финансиран с по – нисък интензитет на финансовата помощ, това не пречи на другия/те кандидати да бъдат финансирани с вече определения по – нисък интензитет на финансовата помощ, а средствата от отказалия се кандидат, се прехвърлят за следваща процедура за прием на проекти.

Лица за контакт: Надежда Василева – Изпълнителен директор, моб. тел.: 0889/ 23 90 50 Нели Събева – Експерт по прилагане на СВОМР, моб. тел.: 0889/ 46 50 90;   Подробна информация и документите за кандидатстване са достъпни: – в ИСУН на адрес https://eumis2020.government.bg, – на електронната страница на МИГ Добричка: http://www.mig-dobrichka.org – в офиса на МИГ Добричка, на адрес с. Бранище, ул. „Първа“ №19 а.  Начин на подаване на проектните предложения:

Проектните предложения от кандидати за подпомагане по подмярка 19.2-4.2. от Стратегията за ВОМР се подават електронно в ИСУН в рамките на срока, определен в обявата и в процедурата за прием на проектни предложения. Интернет адресът на модула за електронно кандидатстване на ИСУН 2020 е: http://eumis2020.government.bg/, където е налично ръководство за работа със системата.

Обява за прием на проектни предложения  
публикувано на 01.03.2019г.
Обява за прием на проектни предложения с удължен краен срок  
публикувано на 27.03.2019г.      

ОБЯВА

 ЗА ПРИЕМ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

ПО ПОДМЯРКА 19.2-4.2. “ИНВЕСТИЦИИ В ПРЕРАБОТКА/МАРКЕТИНГ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРОДУКТИ” ОТ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР НА СДРУЖЕНИЕ МИГ ДОБРИЧКА, ФИНАНСИРАНА ПО ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020г. ЧРЕЗ ЕВРОПЕЙСКИЯ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

На основание Решения на Управителния съвет на сдружение МИГ ДОБРИЧКА от 15.08.2018 г., чл. 62, т. 4 от Наредба №22/14.12.2015 г. на МЗХГ, Споразумение за изпълнение на Стратегия за ВОМР №РД 50-27/ 05.04.2018г. и Допълнително споразумение №РД50-27/16.07.2018г.

 СДРУЖЕНИЕ МИГ ДОБРИЧКА

 обявява процедура за прием на проектни предложения по подмярка 19.2-4.2. СВОМР

Наименование на процедурата: Процедура № BG06RDNP001-19.087 „МИГ Добричка подмярка 19.2-4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ Цели на предоставяната безвъзмездна финансова помощ по процедурата и очаквани резултати: Цели на процедурата: Подобряване на цялостната дейност, икономическата ефективност и конкурентоспособността на предприятията от хранително-преработвателната промишленост чрез:
 • по-добро използване на факторите за производство;
 • въвеждане на нови продукти, процеси и технологии, включително къси вериги на доставка;
 • подобряване на качеството и безопасността на храните и тяхната проследяемост;
 • постигане на съответствие със стандартите на Европейския съюз (ЕС);
 • подобряване опазването на околната среда.
Очаквани резултати от прилагането на под-мярката:
 • подобрено качество и/или разнообразена продуктова гама;
 • подобрени връзки по веригата от производителя до търговеца;
 • увеличени продажби, включително директни;
 • създадена заетост в сектора;
 • внедрени постижения на науката и практиката;
 • увеличена добавена стойност на територията.
Допустими кандидати: За подпомагане могат да кандидатстват лица, които към датата на подаване на заявлението за подпомагане са:
 1. Земеделски стопани, които към датата на подаване на заявлението за подпомагане трябва да отговарят на следните условия:
– да са регистрирани като земеделски стопани съгласно Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани (ДВ, бр. 10 от 1999 г.); – минималният стандартен производствен обем на земеделското им стопанство е не по-малко от левовата равностойност на 8000 евро.
 1. Еднолични търговци и юридически лица, различни от кандидатите по т. 1, регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите, които са микро, малки или средни предприятия, дефинирани съгласно Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията.

Допустимите получатели на финансова помощ по подмярката са подробно изброени в чл. 18 ал. 1 на Наредба 22/ 18.12.2015 г., функционално самостоятелни, имащи постоянен адрес (за физическите лица) и седалище и адрес на управление – за ЕТ и ЮЛ на територията на МИГ Добричка.

Не са допустими за подпомагане юридически лица или еднолични търговци, имащи клон на територията на МИГ, ако юридическите лица или едноличните търговци, открили клона, нямат постоянен адрес или седалище на територията на МИГ и/ или дейностите по проекта не се изпълняват на територията на МИГ.

Дейности допустими за финансиране: По настоящата процедура допустими за финансиране са следните дейности:

 • Инвестиции, свързани с изграждане, придобиване и модернизиране на сгради и други недвижими активи, необходими за производството и маркетинга;
 • Инвестиции в технологии за производство на продукти, включително такива, свързани с къси вериги на доставка и инсталиране на нови машини и оборудване за подобряване на производствения процес и маркетинга;
 • Инвестиции в активи за съхранение, преработка, пакетиране, охлаждане, замразяване и сушене с цел запазване качеството на продукцията и суровината.  

Финансова помощ се предоставя за извършване на инвестиции в следните производствени сектори, свързани с преработката и/или маркетинга на селскостопански продукти:

 • мляко и млечни продукти, с изключение на производство, преработка и/или маркетинг на продукти, наподобяващи/заместващи мляко и млечни продукти;
 • месо и месни продукти
 • плодове и зеленчуци, вкл. гъби;
 • пчелен мед и пчелни продукти с изключение на производство, преработка и/или маркетинг на продукти, наподобяващи/заместващи пчелен мед и пчелни продукти;
 • зърнени, мелничарски и нишестени продукти с изключение на производство, преработка и/или маркетинг на хляб и тестени изделия;
 • растителни и животински масла и мазнини с изключение на производство, преработка и/или маркетинг на маслиново масло;
 • технически и медицински култури, включително билки, с изключение на производство, преработка и/или маркетинг на тютюн и тютюневи изделия, захар и сладкарски изделия;
 • готови храни за селскостопански животни (фуражи);
 • гроздова мъст, вино и оцет.

Финансова помощ се предоставя за извършване на инвестиции и за производство на енергия чрез преработка на първична и вторична биомаса от растителни и животински продукти с изключение на биомаса от рибни продукти при спазване на изискванията по т. 25-33 от Раздел 13.2 „Условия за допустимост на дейностите“ от Насоките за кандидатстване, и при условие, че енергията ще се използва за собствено потребление, свързано с дейностите, попадащи в някои от секторите по т. 2.

Продуктите от допустимите за финансова помощ сектори, за чиято преработка и/или маркетинг се кандидатства, трябва да са описани в приложение № І по чл. 38 от ДФЕС, наричано по-нататък „приложение № І от ДФЕС“, посочени в Приложение № 8 от документите за информация на кандидатите.

Съответствието на проектите със секторите се определя въз основа на селскостопанските продукти, за чиято преработка и/или маркетинг се кандидатства, както и получените крайни продукти.

Категории разходи допустими за финансиране:

По настоящата процедура допустими за финансиране са следните видове разходи:

 1. изграждане, придобиване и модернизиране на сгради и други недвижими активи, свързани с производството и/или маркетинга, включително такива, използвани за опазване компонентите на околната среда;
 2. закупуване, включително чрез финансов лизинг, и/или инсталиране на нови машини, съоръжения и оборудване, необходими за подобряване на производствения процес по преработка и маркетинга, в т.ч. за:

а) преработка, пакетиране, включително охлаждане, замразяване, сушене, съхраняване и др. на суровините или продукцията;

б) производство на нови продукти, въвеждане на нови технологии и процеси;

в) опазване компонентите на околната среда;

г) производство на енергия от възобновяеми енергийни източници за собствените нужди на предприятието, включително чрез преработка на растителна и животинска първична и вторична биомаса;

д) подобряване на енергийната ефективност и за подобряване и контрол на качеството и безопасността на суровините и храните;

  1. закупуване, включително чрез финансов лизинг, на специализирани транспортни средства, включително хладилни такива, за превоз на суровините или готовата продукция, използвани и произвеждани от предприятието;
 
  1. изграждане/модернизиране, включително оборудване на лаборатории, които са собственост на кандидата, разположени са на територията на предприятието и са пряко свързани с нуждите на производствения процес, включително чрез финансов лизинг;
 
  1. материални инвестиции за постигане на съответствие с новоприети стандарти на Съюза (Минимални стандарти за защита и хуманно отношение към животните и намаляване до минимум на страданията им по време на клане), включително чрез финансов лизинг
 
  1. закупуване на софтуер, включително чрез финансов лизинг;
 
  1. за ноу-хау, придобиване на патентни права и лицензи, за регистрация на търговски марки и процеси, необходими за изготвяне и изпълнение на проекта;
 
  1. разходи за достигане на съответствие с международно признати стандарти за системи за управление, разходи за въвеждане на добри производствени практики, системи за управление на качеството и подготовка за сертификация в предприятията, само когато тези разходи са част от общ проект на кандидата;
 
 1. разходи, свързани с проекта, в т.ч. разходи за предпроектни проучвания, такси, хонорари за архитекти, инженери и консултанти, консултации за икономическа устойчивост на проекти, извършени както в процеса на подготовка на проекта преди подаване на заявлението за подпомагане, така и по време на неговото изпълнение, които не могат да надхвърлят 12 на сто от общия размер на допустимите разходи по проект, вкл. в т. 1 – 8.
Недопустими са разходите съгласно чл. 21 от Наредба №22 и общите правила за недопустими разходи по всички подмерки от СВОМР на МИГ Добричка Период за прием: Процедурата за подбор на проекти е с няколко срока за кандидатстване:

Първият период на прием е с начална дата: 17.09.2018г. и краен срок за подаване на проектни предложения 17:00 часа на 31.10.2018г.

Втори прием на проектни предложения по настоящата процедура ще бъде обявен само при наличие на неусвоен  финансов  ресурс след приключване на първия прием по  подмярката.

Вторият период на прием е с начална дата: 01.03.2019г. и краен срок за подаване на проектни предложения 17:00 часа на 31.03.2019г.

Всяко проектно предложение, което е подадено след крайния срок, ще бъде отхвърлено и няма да бъде разглеждано.

Бюджет на приема: 491 000 лв. Минимален и максимален размер на финансовата помощ, предоставяна за проект: Минимален размер за всеки конкретен проект  – 10 000 лв. Максимален размер  за всеки конктетен проект – 200 000 лв. Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ 5 000 лв. Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ – 100 000 лв. Процент на съфинансиране на проектите, подадени по настоящата процедура: Финансовата помощ е в размер на  50 % от общите допустими разходи за проекти, представени от микро-, малки или средни предприятия. Критерии за оценка на проектите и тяхната тежест:

Преди да се пристъпи към оценка на проектното предложение по критериите за оценка, членовете на Комисията за подбор на проекти, назначени да извършат оценката, следва да оценят ефективността на инвестицията по финансовите показатели, както следва: 

Оценка на показатели за ефективността на инвестицията и финансови показатели
Нетна настояща стойност на проекта (NPV).     NPV > 0             Да/Не
Нетна настояща стойност на проекта и другите дейности на кандидата (NPVe).     NPVe > 0             Да/Не
Вътрешна норма на възвращаемост (IRR) по проекта.     IRR > r (6%)             Да/Не
Вътрешна норма на възвращаемост (IRR1) на другите дейности на кандидата.     IRR1 > r (6%)   Да/Не
Индекс на рентабилността (PI) по проекта.     PI > 1             Да/Не
Индекс на рентабилността (PI 1) на другите дейности на кандидата.           PI 1 > 1             Да/Не
Срок на откупуване (PBP)           Срокът на откупуване на инвестицията трябва да бъде в рамките на периода на бизнесплана.               Да/Не

Постъпилите проектни предложения, преминали успешно етапа на административно съответствие и допустимост, вкл. оценени положително по показателите за ефективност на инвестицията, се оценяват в съответствие със следните критерии за подбор:

 
Критерии за оценка Точки
Проектът въвежда иновативност – прилагане на нови за територията продукт и/или услуга, и/или добра практика 20
Проектът включва преработка на собствени и/ или произвеждани на територията на МИГ Добричка земеделски суровини/продукти 20
Проектът включва преработка на суровини от чувствителните сектори – животновъдство (вкл. пчеларство), зеленчукови, етерично-маслени и овощни 10
Проектът допринася за създаване на работни места 10
o     едно постоянно работно място 5
o     две и повече постоянни работни места 10
Проектът допринася за подобряване на пазарната реализация на кандидата или за скъсяване на веригата на доставка 10
Проектът е за инвестиции за производство на био-енергия за собствени нужди или за подобряване на енергийната ефективност на самото предприятие 10
Проектът е за инвестиции, допринасящи за ограничаване изменението на климата и/или щади  компонентите на околната среда – почви, води, въздух, отпадъци  (по технически параметри) 10
Проектът е представен от потенциални бенефициенти на възраст до 40 години или жени, или представители на уязвими групи           (точките не се натрупват, максимален брой 10 т.)           10
Общ брой точки: 100
Проектите, получили по-малко от 30 точки, се отхвърлят  

Проектните предложения се класират в низходящ ред съобразно получената оценка. За финансиране се предлагат всички или част от проектите по реда на класирането им до покриване на общия размер на бюджета по процедурата.

В случай, че две или повече проектни предложения получат еднакъв общ брой точки по критериите за оценка и не е наличен финансов ресурс за финансирането им, тези проекти ще бъдат допълнително приоритизирани/класирани по критерия „проектът въвежда иновативност – прилагане на нови за територията продукт и/или услуга, и/или добра практика“. Допълнителни точки по критерии няма да бъдат присъждани на проектното предложение. Същите ще се прилагат само за допълнително класиране, в случай на получен равен общ брой точки по критериите за оценка и недостигащ финансов ресурс.

В случай, че две или повече проектни предложения получават точки по критерия: „проектът въвежда иновативност – прилагане на нови за територията продукт и/или услуга, и/или добра практика“, ще бъде дадена възможност, те да бъдат финансирани с по – нисък интензитет на финансовата помощ (намален пропорционално спрямо общата стойност на проектното предложение), след писмено съгласие на кандидат/ите. Ако кандидат откаже да бъде финансиран с по – нисък интензитет на финансовата помощ, това не пречи на другия/те кандидати да бъдат финансирани с вече определения по – нисък интензитет на финансовата помощ, а средствата от отказалия се кандидат, се прехвърлят за следваща процедура за прием на проекти.

Лица за контакт: Надежда Василева – Изпълнителен директор, моб. тел.: 0889/ 23 90 50 Нели Събева – Експерт по прилагане на СВОМР, моб. тел.: 0889/ 46 50 90;   Подробна информация и документите за кандидатстване са достъпни: – в ИСУН на адрес https://eumis2020.government.bg, – на електронната страница на МИГ Добричка: http://www.mig-dobrichka.org – в офиса на МИГ Добричка, на адрес с. Бранище, ул. „Първа“ №19 а.  Начин на подаване на проектните предложения:

Проектните предложения от кандидати за подпомагане по подмярка 19.2-4.2. от Стратегията за ВОМР се подават електронно в ИСУН в рамките на срока, определен в обявата и в процедурата за прием на проектни предложения. Интернет адресът на модула за електронно кандидатстване на ИСУН 2020 е: http://eumis2020.government.bg/, където е налично ръководство за работа със системата.

Обява за прием на проектни предложения
публикувано на 17.09.2018г.