Под-мярка 19.2-7.5 – втори прием

ОБЯВА

ЗА ВТОРИ ПРИЕМ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

ПО ПОДМЯРКА 19.2 – 7.5 „ПОДКРЕПА ЗА ПУБЛИЧНО ПОЛЗВАНЕ В ИНФРАСТРУКТУРА ЗА ОТДИХ, ТУРИСТИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ И МАЛКА ПО МАЩАБ ТУРИСТИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА”

ОТ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР НА СДРУЖЕНИЕ МИГ ДОБРИЧКА, ФИНАНСИРАНА ПО ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020г.

ЧРЕЗ ЕВРОПЕЙСКИЯ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

На основание Решение на Управителния съвет на сдружение МИГ ДОБРИЧКА от 10.01.2020г., чл. 62, т. 4 от Наредба №22/14.12.2015 г. на МЗХГ, Споразумение за изпълнение на Стратегия за ВОМР № РД 50-27/05.04.2018г. и Допълнително споразумение № РД 50-27/ 16.07.2018г.,

СДРУЖЕНИЕ МИГ ДОБРИЧКА обявява процедура за прием на проектни предложения по подмярка 19.2-7.5. СВОМР

Наименование на процедурата:

BG06RDNP001-19.401 МИГ ДОБРИЧКА подмярка 19.2- 7.5 „Подкрепа за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа информация и малка по мащаб туристическа инфраструктура”

Цели на предоставяната безвъзмездна финансова помощ по процедурата и очаквани резултати:

Цели на процедурата:

 • Повишаване на атрактивността на места със съхранено природно, културно, образователно и историческо наследство от територията на община Добричка чрез разнообразяване и подобряване на съществуващата инфраструктура, изграждане на атракции и съоръжения за посетители и адекватното им експониране и популяризиране, подобряване на маркетинга за привличане интереса към територията.
 • Създаване на заетост чрез подпомагане развитието на интегриран селски туризъм на територията на МИГ Добричка.

Очаквани резултати от прилагането на под-мярката:

 • подобрена инфраструктура и изградени атракции за посетители;
 • подобрен маркетинг на територията;
 • увеличен брой събития на територията, привличащи посетителски интерес;
 • повишена атрактивност на територията..

Допустими кандидати:

За подпомагане могат да кандидатстват:

 • Община Добричка;
 • Юридически лица с нестопанска цел.

Дейности допустими за финансиране:

 • Изграждане, реконструкция, ремонт, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на туристически информационни центрове;
 • Изграждане, реконструкция, ремонт, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на посетителски центрове за представяне и експониране на местното природно и културно наследство;
 • Изграждане, реконструкция, ремонт, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на центровете за изкуство и занаяти с туристическа цел;
 • Изграждане, реконструкция, ремонт и закупуване на съоръжения за атракции, които са свързани с местното природно, културно и/или историческо наследство и/ или предоставящи услуги с познавателна или образователна цел;
 • Изграждане, реконструкция, ремонт и закупуване на съоръжения за туристическа инфраструктура (информационни табели и пътепоказатели за туристическите места и маршрути, съоръжения за безопасност, велоалеи и туристически пътеки).

Категории разходи допустими за финансиране:

 • Изграждане или подобрения на недвижимо имущество;
 • Закупуване на нови машини и оборудване, обзавеждане до пазарната цена на актива;
 • Разходи, свързани със следните нематериални инвестиции: придобиване или развитие на компютърен софтуер и придобиването на патенти, лицензи, авторски права, търговски марки.
 • Общи разходи, извън изброените по-горе, например хонорари на архитекти, инженери и консултанти, хонорари, свързани с консултации относно екологичната и икономическата устойчивост.

Разходите са допустими само ако са извършени след подаване на проектното предложение, с изключение на общите разходи по т.14.4 от Условията за кандидатстване

Недопустими са разходите съгласно чл. 21 от Наредба №22 и общите правила за недопустими разходи по всички подмерки от СВОМР на МИГ Добричка

Период за прием:

Втори прием на проектни предложения по настоящата процедура се обявява поради наличие на неусвоен финансов ресурс след приключване на първия прием по подмярката. Вторият период на прием е с начална дата: 01.11.2020г. и краен срок за подаване на проектни предложения 17:00 часа на 02.12.2020г.

Бюджет на приема: 14 718,60 лв.

Минимален и максимален размер на финансовата помощ, предоставяна за проект:

Минимален размер за всеки конкретен проект  – 10 000 лв.

Максимален размер  за всеки конктетен проект – 200 000 лв.

Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ 10 000,00 лв.

Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ 14 718,60 лв.

Процент на съфинансиране на проектите, подадени по настоящата процедура:

Интензитетът на подпомагане 100 % от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи за проекти, които след извършване на инвестицията не генерират нетни приходи

Критерии за оценка на проектните предложения:

Преди да се пристъпи към оценка на проектното предложение по критериите за оценка, членовете на Комисията за подбор на проекти, назначени да извършат оценката, следва да извършат проверка на представения анализ Разходи – ползи, както следва:

Проверка анализ „Разходи – ползи“ Да/Не/ НП
1.                Интензитетът на помощта заявен от кандидата е в съответствие с представения анализ „Разходи – ползи“:

За всички допустими кандидати – общини, ЮЛНЦ финансирането е 100% в случай, че проектът не генерира нетни приходи

 
2. В случай, че проектът генерира нетни приходи, размерът на финансовата помощ се определя въз основа на анализ „разходи – ползи“ (финансов анализ).  
3. Заявената от кандидата БФП е в съответствие с определения интензитет на помощта, съгласно анализ „разходи – ползи“.  

Постъпилите проектни предложения, преминали успешно етапа на административно съответствие и допустимост, както и проверката на представения анализ „Разходи-ползи“ се оценяват в съответствие със следните критерии за подбор:

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА ТОЧКИ
1.Проектът включва дейности по изграждане/ подобряване на инфраструктура за провеждане на събития, привличащи посетителски интерес 10
2.Проектът предлага инвестиции в населено/и място/а с общо население над 500 души 10
3.Проектът включва дейности, подкрепящи развитието на интегриран туризъм и/ или повишаващи атрактивността на територията 10
4.Проектът води пряко до увеличен брой събития на територията, привличащи посетителски интерес 10
5.Проектът създава нови атракции, предоставящи услуги с познавателна или образователна цел, насочени към уязвими групи от населението и/или деца 20
6.Проектът създава заетост за жени/ или за лица над 54 и/ или младежи до 29 години и/ или заетост за представители на уязвими групи и/ или за населението на повече от едно населено място 10
7.Проектът включва дейности по подобряване на маркетинга, експониране и популяризиране на атракциите, за привличане интереса към територията 10
8.Инвестициите по проекта щадят компонентите на околната среда и/ или осигуряват екологичен ефект и въздействие 10
9.Проектът е подаден от ЮЛНЦ 10
Общ брой точки: 100
Проектите, получили под 30 точки, се отхвърлят.

 Проектните предложения се класират в низходящ ред съобразно получената оценка. За финансиране се предлагат всички или част от проектите по реда на класирането им до покриване на общия размер на бюджета по процедурата.

Лица за контакт:

Надежда Василева – Изпълнителен директор, моб. тел.: 0889/ 23 90 50

Нели Събева – Експерт по прилагане на СВОМР, моб. тел.: 0889/ 46 50 90;

Подробна информация и документите за кандидатстване са достъпни:

– в ИСУН на адрес https://eumis2020.government.bg,

– на електронната страница на МИГ Добричка: http://www.mig-dobrichka.org

– в офиса на МИГ Добричка, на адрес с. Бранище, ул. „Първа“ №19 а.

Начин на подаване на проектните предложения:

Проектните предложения от кандидати за подпомагане по подмярка 19.2-6.4 от Стратегията за ВОМР се подават електронно в ИСУН в рамките на срока, определен в обявата и в процедурата за прием на проектни предложения. Интернет адресът на модула за електронно кандидатстване на ИСУН 2020 е: http://eumis2020.government.bg/, където е налично и ръководство за работа със системата.

Промяна в обявата се допуска по реда на одобрението й, съгласно чл. 46 и 46а от Наредба 22 МЗХГ:

 1. при промени в правото на Европейския съюз и/или българското законодателство, в политиката на европейско и/или национално ниво, основана на стратегически документ или в ПРСР 2014 – 2020 г., които налагат привеждане на документите в съответствие с тях;
 2. за увеличаване на финансовия ресурс по процедурата;
 3. за удължаване на срока за подаване на проектни предложения;
 4. за поправка на очевидна техническа грешка.

Публикувано на 01.11.2020г.