Под-мярка 19.2-7.6 – приеми 2020г. и 2021г.

ОБЯВА

ЗА ВТОРИ ПРИЕМ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

ПРОЦЕДУРА № BG06RDNP001-19.478

ПОДМЯРКА 19.2-7.6 „СЪХРАНЕНИЕ И ПРИОБЩАВАНЕ КЪМ БОГАСТВАТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА МИГ ДОБРИЧКА“ ОТ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР НА СДРУЖЕНИЕ МИГ ДОБРИЧКА, ФИНАНСИРАНА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ  ЧРЕЗ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020г.

На основание Решения на Управителния съвет на сдружение МИГ ДОБРИЧКА от 04.11.2020г., чл. 62, т. 4 от Наредба №22/14.12.2015 г. на МЗХГ и Споразумение за изпълнение на Стратегия за ВОМР №РД 50-27/ 05.04.2018г.

 СДРУЖЕНИЕ МИГ ДОБРИЧКА обявява процедура за прием на проектни предложения по подмярка 19.2-7.6. СВОМР

 Наименование на процедурата:

Процедура № BG06RDNP001-19.478 МИГ  ДОБРИЧКА подмярка 19.2- 7.6 „Съхранение и приобщаване към богатствата на територията на МИГ Добричка“

Подмярка 19.2-7.6 на МИГ Добричка е извън обхвата на мерките от ПРСР 2014-2020, но е разработена в съответствие с Регламент (EC) № 1305/2013 и финансирана от ЕЗФРСР

Цели на предоставяната безвъзмездна финансова помощ по процедурата и очаквани резултати:

Цели на процедурата:

 • Развитие на териториална идентичност на база на специфичния териториален потенциал и продукти от местен характер;
 • Насърчаване включването на местното население в общи инициативи за изучаване и съхраняване на наследството и природните дадености, и интензифициране връзките между различни групи от територията;
 • Разкриване на богатството на местното културно, историческо и природно наследство и повишаване обществения интерес към неговото опазване;
 • Повишаване качеството на живот на местното население чрез добавяне на стойност към околната среда, пейзажа и разнообразяване на свободното време.

Очаквани резултати от прилагането на под-мярката:

 • Селското наследство и селският пейзаж са превърнати в преживяване;
 • Повишени добавена стойност и интерес към територията, породени от усещането за автентичност, близостта до земята и нейните плодове;
 • Повишено качеството на живот на местното население чрез привлечени посетители и предложени алтернативи за свободното време;
 • Приложен иновативен подход за валоризация на местните потенциали.

 Допустими кандидати:

За подпомагане могат да кандидатстват лица, които към датата на подаване на заявлението за подпомагане са:

 1. Юридически лица с нестопанска цел;
 2. Читалища, регистрирани по Закона за народните читалища;
 3. МИГ Добричка, при условие, че проектът, за който кандидатства за финансиране, е в обществена полза и не е постъпило друго предложение за финансиране по мярката по провежданата процедура.

Дейности допустими за финансиране:

По настоящата процедура допустими за финансиране са следните дейности:

Културно и историческо наследство: По подмярката ще се подпомагат проекти, които възстановяват или обогатяват представянето на местното културно и историческо наследство и осигуряват приемственост на традициите между поколенията.

 1. За проучване, изучаване и съхранение чрез документиране на местната култура, бит, кулинария, история, традиции, музика, танци и изобразително изкуство, традиционни занаяти, обичаи и ритуали, неписана традиция и/или тяхното възраждане чрез:
 • тематични изложби, етнографски сбирки;
 • филми или видео клипове;
 • изготвяне и разпространяване на информационни материали – тематични изследвания, снимков архив, каталози, пътеводители и др.;
 • разработване и представяне на макети, възстановяване на елементи от традиционни костюми или предмети от традиционния бит;
 1. Подготовка, организация и провеждане на местни културни събития:
 • фолклорни празници, събори, панаири, фестивали и др.
 • възстановки на исторически/ паметни за територията събития;
 • възстановки на традиционни местни обичаи и ритуали;
 • местни тематични конкурси, концерти, постановки и др.

 Природно наследство: По подмярката ще се подпомагат проекти, които водят до осъзнаване проблемите на околната среда, подобряване на екологичната култура, опазване, възстановяване и поддържане на природното наследство и селския пейзаж чрез:

 • информиране и включване на населението в дейности, свързани с опазване на компонентите на околната среда и ограничаване на измененията на климата, вкл. за представяне на нови знания, практики и технологии за опазване и щадящо отношение към ресурсите;
 • дейности, свързани с проучване и популяризиране на природните дадености на територията – ценни образувания, растения, дървесни видове и животни;
 • дейности, свързани с възстановяване и подобряване на обекти за отдих сред природата, например: заслони, информационни и указателни табели, пътеки, чешми, мостчета и др.

Категории разходи допустими за финансиране:

По настоящата процедура допустими за финансиране са следните видове разходи:

 1. Възнаграждения за физически лица, за дейности, пряко свързани с изпълнението на проекта, включително осигурителните вноски, начислени за сметка на осигурителя върху договореното възнаграждение;
 2. Възнаграждения за физически лица, за дейности, пряко свързани с изпълнението на проекта, включително осигурителните вноски, начислени за сметка на осигурителя върху договореното възнаграждение;
 3. Разходи за командировки на територията на МИГ, съгласно действащата Наредба за командировките в страната – за дейности, пряко свързани с изпълнението на проекта;
 4. Разходи за закупуване на инвентар, съоръжения, оборудване, обзавеждане, (като музикални инструменти, сценични облекла, носии, витрини за изложби, стелажи, декори, реквизити и др.)
 5. За проучване и популяризиране на местното културно, историческо и природно наследство:
 • разходи за проучвания, за идентифициране, документиране, изследване и/или съхраняване на природното и културно наследство;
 • разходи за организиране и провеждане на фестивали, събори, изложби, семинари, информационни срещи и кампании, възстановки, конкурси, постановки и др. прояви, вкл. разходи за възнаграждения на външни експерти – фолклористи, етнографи, водещи проявите и др;
 • разходи за възстановяване, реставрация, съхраняване и обогатяване на сбирки (исторически, етнографски и др.);
 • разходи за изготвяне и отпечатване/ публикуване/ представяне на информационни материали, като: плакати, статии, радио и телевизионни предавания, филми, видеоклипове, каталози, снимки, архиви, атласи и карти на територията, пътеводители, табели и др.;
 • разходи за създаване на интернет страници;
 • разходи за външни услуги – наем на помещения, терен, апаратура и др.
 1. За възстановяване и подобряване на обекти на природното наследство:
 • Разходи, свързани с проучване и/или възстановяване на места с висока природна стойност и терените около тях;
 • разходи за изработване, и поставяне/ възстановяване /подобряване на обекти за отдих сред природата – заслони, информационни и указателни табели, пътеки, чешми, мостчета и др. подобни.
 1. Разходи, необходими за изграждането на партньорства и създаване на мрежи между различни институции (музеи, музейни сбирки, читалища, общини, НПО и частни лица).

Недопустими са разходите съгласно чл. 21 от Наредба №22/2015г. и общите правила за недопустими разходи по всички подмерки от СВОМР на МИГ Добричка

Период за прием:

Процедурата за подбор на проекти е с няколко срока за кандидатстване:

Първият прием за подаване на проектни предложения по настоящата процедура приключи в 17:00 часа на 05 януари 2021г.

Вторият прием на проектни предложения по подмярката, в рамките на същата процедура, се обявява поради наличие на неусвоен  финансов  ресурс след приключване на първия прием.

Вторият прием за подаване на проектни предложения по същата процедура стартира на 01.03.2021г. с краен срок за кандидатстване 17:00 часа на 07.04.2021г..

С решение на УС на МИГ Добричка от 05.04.2021г., крайният срок на обявения втори прием на проектни предложения по подмярка 19.2-7.6 от Стратегията за ВОМР се удължава до 17:00 часа на 07 май 2021г.

Всяко проектно предложение, което е подадено след крайния срок, ще бъде отхвърлено и няма да бъде разглеждано.

Бюджет на приема: 50 000,00 лв.

Минимален и максимален размер на финансовата помощ, предоставяна за проект:

Минимален размер за всеки конкретен проект  – 5 000 лв.

Максимален размер  за всеки конктетен проект – 15 000 лв.

Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ – 5 000 лв.

Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ – 15 000,00 лв.

Процент на съфинансиране на проектите, подадени по настоящата процедура:

Финансовата помощ е в размер на  100 % от общите допустими разходи за проекти в обществен интерес, които не генерират нетни приходи.

Критерии за оценка на проектите и тяхната тежест:

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА ТОЧКИ
В дейностите по проекта са привлечении доброволци/ родители/ активни граждани/ деца / младежи 15
Проектът пренася културен опит, знания, умения и традиции между поколенията. 15
Проектът създава условия за привличане на посетители и повишаване на интереса към територията 10
Проектът е за популяризиране на културното наследство на малцинствени общности 10
Проектът допринася за подобряване състоянието на природното или историческото наследство и/или на селския пейзаж 10
Проектът включва дейности, директно свързани с опазване на компонентите на околната среда и/ или ограничаване на измененията на климата 10
Проектът насърчава обществената информираност и повишава екологична култура на местното население 10
Проектът предлага иновативен подход за маркетиране, представяне и популяризиране на местните потенциали 10
Проектът се реализира в повече от едно населено място 10
Общ брой точки: 100

Проектните предложения се класират в низходящ ред съобразно получената оценка. За финансиране се предлагат всички или част от проектите по реда на класирането им до покриване на общия размер на бюджета по процедурата.

Лица за контакт:

Надежда Василева – Изпълнителен директор, моб. тел.: 0889/ 23 90 50

Нели Събева – Експерт по прилагане на СВОМР, моб. тел.: 0889/ 46 50 90;

Подробна информация и документите за кандидатстване са достъпни:

– в ИСУН на адрес https://eumis2020.government.bg,

– на електронната страница на МИГ Добричка: http://www.mig-dobrichka.org

– в офиса на МИГ Добричка, на адрес с. Бранище, ул. „Първа“ №19 а.

Начин на подаване на проектните предложения:

Проектните предложения от кандидати за подпомагане по подмярка 19.2-7.6. от Стратегията за ВОМР се подават електронно в ИСУН в рамките на срока, определен в обявата и в процедурата за прием на проектни предложения. Интернет адресът на модула за електронно кандидатстване на ИСУН 2020 е: http://eumis2020.government.bg/, където е налично и ръководство за работа със системата.

Промяна в обявата се допуска по реда на одобрението й, съгласно чл. 46 и 46а от Наредба 22 МЗХГ:

 1. при промени в правото на Европейския съюз и/или българското законодателство, в политиката на европейско и/или национално ниво, основана на стратегически документ или в ПРСР 2014 – 2020 г., които налагат привеждане на документите в съответствие с тях;
 2. за увеличаване на финансовия ресурс по процедурата;
 3. за удължаване на срока за подаване на проектни предложения;
 4. за поправка на очевидна техническа грешка.

Публикувано на: 01.03.2021г.

 

ОБЯВА

ЗА ПРИЕМ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

ПО ПОДМЯРКА 19.2-7.6 „СЪХРАНЕНИЕ И ПРИОБЩАВАНЕ КЪМ БОГАСТВАТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА МИГ ДОБРИЧКА“ ОТ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР НА СДРУЖЕНИЕ МИГ ДОБРИЧКА, ФИНАНСИРАНА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ  ЧРЕЗ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020г.

На основание Решения на Управителния съвет на сдружение МИГ ДОБРИЧКА от 04.11.2020г., чл. 62, т. 4 от Наредба №22/14.12.2015 г. на МЗХГ и Споразумение за изпълнение на Стратегия за ВОМР №РД 50-27/ 05.04.2018г.

 СДРУЖЕНИЕ МИГ ДОБРИЧКА обявява процедура за прием на проектни предложения по подмярка 19.2-7.6. СВОМР

 Наименование на процедурата:

Процедура № BG06RDNP001-19.478 МИГ  ДОБРИЧКА подмярка 19.2- 7.6 „Съхранение и приобщаване към богатствата на територията на МИГ Добричка“

Подмярка 19.2-7.6 на МИГ Добричка е извън обхвата на мерките от ПРСР 2014-2020, но е разработена в съответствие с Регламент (EC) № 1305/2013 и финансирана от ЕЗФРСР

Цели на предоставяната безвъзмездна финансова помощ по процедурата и очаквани резултати:

Цели на процедурата:

 • Развитие на териториална идентичност на база на специфичния териториален потенциал и продукти от местен характер;
 • Насърчаване включването на местното население в общи инициативи за изучаване и съхраняване на наследството и природните дадености, и интензифициране връзките между различни групи от територията;
 • Разкриване на богатството на местното културно, историческо и природно наследство и повишаване обществения интерес към неговото опазване;
 • Повишаване качеството на живот на местното население чрез добавяне на стойност към околната среда, пейзажа и разнообразяване на свободното време.

Очаквани резултати от прилагането на под-мярката:

 • Селското наследство и селският пейзаж са превърнати в преживяване;
 • Повишени добавена стойност и интерес към територията, породени от усещането за автентичност, близостта до земята и нейните плодове;
 • Повишено качеството на живот на местното население чрез привлечени посетители и предложени алтернативи за свободното време;
 • Приложен иновативен подход за валоризация на местните потенциали.

 Допустими кандидати:

За подпомагане могат да кандидатстват лица, които към датата на подаване на заявлението за подпомагане са:

 1. Юридически лица с нестопанска цел;
 2. Читалища, регистрирани по Закона за народните читалища;
 3. МИГ Добричка, при условие, че проектът, за който кандидатства за финансиране, е в обществена полза и не е постъпило друго предложение за финансиране по мярката по провежданата процедура.

Дейности допустими за финансиране:

По настоящата процедура допустими за финансиране са следните дейности:

Културно и историческо наследство: По подмярката ще се подпомагат проекти, които възстановяват или обогатяват представянето на местното културно и историческо наследство и осигуряват приемственост на традициите между поколенията.

 1. За проучване, изучаване и съхранение чрез документиране на местната култура, бит, кулинария, история, традиции, музика, танци и изобразително изкуство, традиционни занаяти, обичаи и ритуали, неписана традиция и/или тяхното възраждане чрез:
 • тематични изложби, етнографски сбирки;
 • филми или видео клипове;
 • изготвяне и разпространяване на информационни материали – тематични изследвания, снимков архив, каталози, пътеводители и др.;
 • разработване и представяне на макети, възстановяване на елементи от традиционни костюми или предмети от традиционния бит;
 1. Подготовка, организация и провеждане на местни културни събития:
 • фолклорни празници, събори, панаири, фестивали и др.
 • възстановки на исторически/ паметни за територията събития;
 • възстановки на традиционни местни обичаи и ритуали;
 • местни тематични конкурси, концерти, постановки и др.

 Природно наследство: По подмярката ще се подпомагат проекти, които водят до осъзнаване проблемите на околната среда, подобряване на екологичната култура, опазване, възстановяване и поддържане на природното наследство и селския пейзаж чрез:

 • информиране и включване на населението в дейности, свързани с опазване на компонентите на околната среда и ограничаване на измененията на климата, вкл. за представяне на нови знания, практики и технологии за опазване и щадящо отношение към ресурсите;
 • дейности, свързани с проучване и популяризиране на природните дадености на територията – ценни образувания, растения, дървесни видове и животни;
 • дейности, свързани с възстановяване и подобряване на обекти за отдих сред природата, например: заслони, информационни и указателни табели, пътеки, чешми, мостчета и др.

Категории разходи допустими за финансиране:

По настоящата процедура допустими за финансиране са следните видове разходи:

 1. Възнаграждения за физически лица, за дейности, пряко свързани с изпълнението на проекта, включително осигурителните вноски, начислени за сметка на осигурителя върху договореното възнаграждение;
 2. Възнаграждения за физически лица, за дейности, пряко свързани с изпълнението на проекта, включително осигурителните вноски, начислени за сметка на осигурителя върху договореното възнаграждение;
 3. Разходи за командировки на територията на МИГ, съгласно действащата Наредба за командировките в страната – за дейности, пряко свързани с изпълнението на проекта;
 4. Разходи за закупуване на инвентар, съоръжения, оборудване, обзавеждане, (като музикални инструменти, сценични облекла, носии, витрини за изложби, стелажи, декори, реквизити и др.)
 5. За проучване и популяризиране на местното културно, историческо и природно наследство:
 • разходи за проучвания, за идентифициране, документиране, изследване и/или съхраняване на природното и културно наследство;
 • разходи за организиране и провеждане на фестивали, събори, изложби, семинари, информационни срещи и кампании, възстановки, конкурси, постановки и др. прояви, вкл. разходи за възнаграждения на външни експерти – фолклористи, етнографи, водещи проявите и др;
 • разходи за възстановяване, реставрация, съхраняване и обогатяване на сбирки (исторически, етнографски и др.);
 • разходи за изготвяне и отпечатване/ публикуване/ представяне на информационни материали, като: плакати, статии, радио и телевизионни предавания, филми, видеоклипове, каталози, снимки, архиви, атласи и карти на територията, пътеводители, табели и др.;
 • разходи за създаване на интернет страници;
 • разходи за външни услуги – наем на помещения, терен, апаратура и др.
 1. За възстановяване и подобряване на обекти на природното наследство:
 • Разходи, свързани с проучване и/или възстановяване на места с висока природна стойност и терените около тях;
 • разходи за изработване, и поставяне/ възстановяване /подобряване на обекти за отдих сред природата – заслони, информационни и указателни табели, пътеки, чешми, мостчета и др. подобни.
 1. Разходи, необходими за изграждането на партньорства и създаване на мрежи между различни институции (музеи, музейни сбирки, читалища, общини, НПО и частни лица).

Недопустими са разходите съгласно чл. 21 от Наредба №22/2015г. и общите правила за недопустими разходи по всички подмерки от СВОМР на МИГ Добричка

Период за прием:

Процедурата за подбор на проекти е с няколко срока за кандидатстване:

Първият прием за подаване на проектни предложения по настоящата процедура стартира на 04 декември 2020г. с краен срок за кандидатстване до 17:00 часа на 05 януари 2021г.

Втори прием на проектни предложения по подмярката, в рамките на същата процедура, ще бъде обявен само при наличие на неусвоен  финансов  ресурс след приключване на първия прием.

В този случай, вторият прием за подаване на проектни предложения по същата процедура ще стартира на 01.03.2021г. с краен срок за кандидатстване 17:00 часа на 07.04.2021г..

Всяко проектно предложение, което е подадено след крайния срок, ще бъде отхвърлено и няма да бъде разглеждано.

Бюджет на приема: 50 000,00 лв.

Минимален и максимален размер на финансовата помощ, предоставяна за проект:

Минимален размер за всеки конкретен проект  – 5 000 лв.

Максимален размер  за всеки конктетен проект – 15 000 лв.

Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ – 5 000 лв.

Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ – 15 000,00 лв.

Процент на съфинансиране на проектите, подадени по настоящата процедура:

Финансовата помощ е в размер на  100 % от общите допустими разходи за проекти в обществен интерес, които не генерират нетни приходи.

Критерии за оценка на проектите и тяхната тежест:

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА ТОЧКИ
В дейностите по проекта са привлечении доброволци/ родители/ активни граждани/ деца / младежи 15
Проектът пренася културен опит, знания, умения и традиции между поколенията. 15
Проектът създава условия за привличане на посетители и повишаване на интереса към територията 10
Проектът е за популяризиране на културното наследство на малцинствени общности 10
Проектът допринася за подобряване състоянието на природното или историческото наследство и/или на селския пейзаж 10
Проектът включва дейности, директно свързани с опазване на компонентите на околната среда и/ или ограничаване на измененията на климата 10
Проектът насърчава обществената информираност и повишава екологична култура на местното население 10
Проектът предлага иновативен подход за маркетиране, представяне и популяризиране на местните потенциали 10
Проектът се реализира в повече от едно населено място 10
Общ брой точки: 100

Проектните предложения се класират в низходящ ред съобразно получената оценка. За финансиране се предлагат всички или част от проектите по реда на класирането им до покриване на общия размер на бюджета по процедурата.

Лица за контакт:

Надежда Василева – Изпълнителен директор, моб. тел.: 0889/ 23 90 50

Нели Събева – Експерт по прилагане на СВОМР, моб. тел.: 0889/ 46 50 90;

Подробна информация и документите за кандидатстване са достъпни:

– в ИСУН на адрес https://eumis2020.government.bg,

– на електронната страница на МИГ Добричка: http://www.mig-dobrichka.org

– в офиса на МИГ Добричка, на адрес с. Бранище, ул. „Първа“ №19 а.

Начин на подаване на проектните предложения:

Проектните предложения от кандидати за подпомагане по подмярка 19.2-7.6. от Стратегията за ВОМР се подават електронно в ИСУН в рамките на срока, определен в обявата и в процедурата за прием на проектни предложения. Интернет адресът на модула за електронно кандидатстване на ИСУН 2020 е: http://eumis2020.government.bg/, където е налично и ръководство за работа със системата.

Промяна в обявата се допуска по реда на одобрението й, съгласно чл. 46 и 46а от Наредба 22 МЗХГ:

 1. при промени в правото на Европейския съюз и/или българското законодателство, в политиката на европейско и/или национално ниво, основана на стратегически документ или в ПРСР 2014 – 2020 г., които налагат привеждане на документите в съответствие с тях;
 2. за увеличаване на финансовия ресурс по процедурата;
 3. за удължаване на срока за подаване на проектни предложения;
 4. за поправка на очевидна техническа грешка.  

Публикувано на: 04.12.2020г.