Покана за ОС

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА МИГ ДОБРИЧКА

Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел МИГ Добричка, на основание чл.24 ал.(2), свиква Общо събрание, което ще бъде проведено на 15.05.2020г. от 16:00 часа в залата на община Добричка с адрес: гр. Добрич, ул.”Независимост” 20, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

Точка първа: Приемане на годишния доклад за извършените дейности по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на Стратегия за ВОМР“ на МИГ Добричка за 2019 г.

Проект за решение: ОС приема годишен доклад за извършените дейности по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на Стратегия за ВОМР“ на МИГ Добричка за 2019 г.

Точка втора: Приемане на годишен финансов отчет за 2019 г. на СНЦ “МИГ Добричка“.

Проект за решение: ОС приема годишния финансов отчет за 2019 г. на СНЦ “МИГ Добричка“.

Точка трета: Избор на нов УС

Проект за решение: ОС избира нов УС

Точка чевтърта: Организационни

Писмените материали, свързани с дневния ред са на разположение на членовете на Общото събрание в седалището на Сдружението – с. Бранище, ул. „Първа“ № 19 а.

При липса на кворум Общото събрание се отлага с 1 час и се провежда на същото място, при същия дневен ред.

публикувано на 01.05.2020г.

Публикувано в Без категория. Постоянна връзка.