Покана за свикване на ОС

ПОКАНА

за свикване на Общо събрание на

Сдружение с нестопанска цел МИГ Добричка

На основание чл. 24 ал. (1) от устава, Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел МИГ Добричка, свиква Общо събрание, което ще бъде проведено на 13.05.2024 г. от 16:00 часа в зала 108 на община Добричка с адрес: гр. Добрич, ул. „Независимост” №20, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

Точка първа: Освобождаване на членове на Общото събрание, за които вече не е на лице съответствие към сектора, в който са се самоопределили.

Проект за решение: Общото събрания освобождава членовете, за които вече не е на лице съответствие към сектора, в който са се самоопределили.

Точка втора: Приемане на нови членове в Общото събрание.

Проект за решение: Общото събрание приема нови членове.

Точка трета: Избор на нов Управителен съвет поради изтичане на мандата на настоящия.

Проект за решение: Общото събрания избира нов Управителен съвет.

Точка четвърта: Промяна в Стратегията за ВОМР

Проект за решение: Общото събрание приема промените в одобрената Стратегия за Водено от общностите местно развитие на МИГ Добричка

Точка пета: Други.

Във връзка с изискванията на МЗХ, на насроченото заседание всеки член на ОС, който не е вписан в Търговския регистър следва да представи писмени доказателства – официални документи за принадлежността си към сектора, към който се е самоопределил (трудови договори; решения на колективен орган; регистрационна карта за ЗП и др. подобни).

Писмените материали, свързани с дневния ред са на разположение на членовете на Общото събрание в седалището на Сдружението – с. Бранище, ул. „Първа“ № 19 а.

При липса на кворум Общото събрание се отлага с 1 час и се провежда на същото място при същия дневен ред.

публикувно на 17.04. 2024 г.

Публикувано в Без категория. Постоянна връзка.