Публикувани условия за кандидатстване

На основание на решение на УС от заседание, проведено на 01.03.2022г., 

МИГ Добричка публикува за обществено обсъждане Условия за кандидатстване по процедура BG06RDNP001-19.641 – МИГ Добричка подмярка 19.2-4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“.

Дата на публикуване на проекта за обществено обсъждане 16.03.2022 г.
Крайна дата за подаване на предложения и възражения 25.03.2022 г. 23:59 ч.
Индикативна дата на обявяване на процедурата 02.05.2022 г.
Общ размер на БФП: 532 481,98 лв.
Минимален размер на БФП за всеки конкретен проект – 5 000 лв.
Максимален размер на БФП за всеки конкретен проект – 75 000 лв.
Минимален размер за всеки конкретен проект – 10 000 лв.
Максимален размер за всеки конктетен проект – 150 000 лв.
Финансовата помощ за одобрени проекти е 50 % от допустимите за финансово подпомагане разходи.
 
Повече информация е достъпна в ИСУН 2020 на адрес: 
Публикувано в Без категория. Постоянна връзка.