Стратегия за ВОМР

МИГ Добричка изпълнява Стратегия за Водено от общностите местно развитие по Споразумение № РД50-27 от 05.04.2018г. по подмярка 19.2 „ПРИЛАГАНЕ НА ОПЕРАЦИИ В РАМКИТЕ НА СТРАТЕГИИ ЗА ВОМР“

Обща стойност: 3 731 130,35 лв.

ЕЗФРСР: 3 358 017,32 лв., Национално съфинансиране: 373 113,03 лв.

МИГ Добричка получава финанова подкрепа по подмярка 19.4 „ТЕКУЩИ РАЗХОДИ И ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА СТРАТЕГИЯ ЗА ВОМР“

Обща стойност: 1 029 800 лв.

ЕЗФРСР: 926 820 лв. Национално съфинансиране: 102 980 лв.

Мярка 19 „ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ“ от ПРСР 2014-2020.

Стратегия за водено от общностите местно развитие (ВОМР) на МИГ Добричка: 
Решение за одобрение на Стратегия за ВОМР и бюджет на Стратегията (04.04.2018г.)
Споразумение за изпълнение на Стратегия за ВОМР между МИГ Добричка и УО на ПРСР 2014-2020 – МЗХГ (05.04.2018г.)
Допълнително споразумение към Стратегията за ВОМР на МИГ Добричка (16.07.2018г.): 
Допълнително споразумение по подмярка 19.2-6.4 към Стратегията за ВОМР на МИГ Добричка (09.07.2019г.): 
Допълнително споразумение към Стратегията за ВОМР на МИГ Добричка (14.10.2021г.): 
Мерки от Стратегията за ВОМР на МИГ Добричка и критерии за оценка на проектите: 
Анализи, изготвени в процеса на разработване на Стратегията за ВОМР на МИГ Добричка:   
    Териториален анализ: 
   Анализ на заинтересованите страни: