Стратегия за ВОМР

 

Стратегия за водено от общностите местно развитие (ВОМР) на МИГ Добричка: 
Решение за одобрение на Стратегия за ВОМР и бюджет на Стратегията (04.04.2018г.)
Споразумение за изпълнение на Стратегия за ВОМР между МИГ Добричка и УО на ПРСР 2014-2020 – МЗХГ (05.04.2018г.)
Допълнително споразумение към Стратегията за ВОМР на МИГ Добричка (16.07.2018г.): 
Допълнително споразумение по подмярка 19.2-6.4 към Стратегията за ВОМР на МИГ Добричка (09.07.2019г.): 
Допълнително споразумение към Стратегията за ВОМР на МИГ Добричка (14.10.2021г.): 
Мерки от Стратегията за ВОМР на МИГ Добричка и критерии за оценка на проектите: 
Анализи, изготвени в процеса на разработване на Стратегията за ВОМР на МИГ Добричка:   
    Териториален анализ: 
   Анализ на заинтересованите страни: