Съобщение за прием на проектни предложения по под-мярка 19.2-7.2 СВОМР

Приемът на проектни предложения по подмярка 19.2-7.2 от СВОМР приключи. По процедура № BG06RDNP001-19.098 МИГ Добричка подмярка 19.2-7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ са подадени две проектни предложения, за оценката и класирането на които със заповед на Заместник Председателя на УС на МИГ Добричка е назначена Комисия. В рамките на до 30 работни дни след крайната дата на приема Комисията за подбор на проектните предложения (КППП) трябва да приключи работата си по оценката на подадените проекти. След този срок процедурата по оценката, заедно с оценените вече проектни предложения, се предоставя на УО на МЗХГ и ДФЗ за преглед за съответствие с приложимите правила и нормативни документи. ДФЗ извършва и проверка на проектните предложения, в резултат на която одобрява или мотивирано отказва предоставянето на безвъзмездна финансова помощ. Целият процес по оценка и официално одобрение на подадените проектни предложения може да отнеме 4 до 6 месеца. 

На основание Решения на Управителния съвет на сдружение МИГ ДОБРИЧКА от 22.08.2018 г., чл. 62, т. 4 от Наредба №22/14.12.2015 г. на МЗХГ, Споразумение за изпълнение на Стратегия за ВОМР №РД 50-27/ 05.04.2018г. и Допълнително споразумение №РД50-27/16.07.2018г.

 СДРУЖЕНИЕ МИГ ДОБРИЧКА 

обявява процедура за прием на проектни предложения по подмярка 19.2-7.2. от Стратегията за ВОМР

Наименование на процедурата: Процедура № BG06RDNP001-19.098 МИГ Добричка подмярка 19.2-7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“

Период за прием: Процедурата за подбор на проекти е с няколко срока за кандидатстване:

Първият период на прием е с начална дата: 28.09.2018г. и краен срок за подаване на проектни предложения 17:00 часа на 04.11.2018г.

Втори прием на проектни предложения по настоящата процедура ще бъде обявен само при наличие на неусвоен  финансов  ресурс след приключване на първия прием по  подмярката. Вторият период на прием е с начална дата: 01.04.2019г. и краен срок за подаване на проектни предложения 17:00 часа на 06.05.2019г.

Всяко проектно предложение, което е подадено след крайния срок, ще бъде отхвърлено и няма да бъде разглеждано.

Бюджет на приема: 850 000 лв.

Допълнителна информация и документите по приема са публикувани в раздел „Кандидатстване“, както и в ИСУН на адрес https://eumis2020.government.bg

публикувано на 28.09.2018 г.

Публикувано в Без категория. Постоянна връзка.