Удължаване на срока за прием на проектни предложения по подмярка 19.2-4.1

Управителният съвет на сдружение МИГ Добричка, на свое заседание от 28.06.2022г., взе решение да удължи срока по обявения на 02.05.2022г. първи прием на проектни предложения по процедура за подбор № BG06RDNP001-19.641 МИГ ДОБРИЧКА подмярка 19.2-4.1  „Инвестиции в земеделски стопанства”.

Решението е първоначално обявеният краен срок за прием 30 юни 2022 г. да се удължи до 31 юли 2022г.

Удължаване на срока на процедурата за прием на проекти се извършва на основание чл.26, ал.7 т.3 от ЗУСЕСИФ и чл. 46 а ал. (6) т.3 от Наредба №22 на МЗХГ от 14.12.2015 г. за прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие“.

Подробна информация във връзка с обявените приеми можете да намерите в раздел „Кандидатстване“

публикувано на 29.06.2022г.
Публикувано в Без категория. Постоянна връзка.