Удължаване на срока за прием на проектни предложения по подмярка 19.2-4.2

Управителният съвет на сдружение МИГ Добричка, на свое заседание от 21.10.2022г., взе решение да удължи срока по обявения на 12.09.2022г. трети по ред прием на проектни предложения по процедура за подбор № BG06RDNP001-19.470 МИГ ДОБРИЧКА подмярка 19.2-4.2  „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти”.

Решението е първоначално обявеният краен срок за прием 23 октомври 2022 г. да се удължи до 17:00 часа на 07 ноември 2022г.

Удължаване на срока за прием на проекти се извършва на основание чл.26, ал.7 т.3 от ЗУСЕСИФ и чл. 46 а ал. (6) т.3 от Наредба №22 на МЗХГ от 14.12.2015 г. за прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие“.

Подробна информация във връзка с обявените приеми можете да намерите в раздел „Кандидатстване“

публикувано на 21.10.2022г.

Публикувано в Без категория. Постоянна връзка.