Съобщение за прием на проектни предложения 19.2-4.2

Приемът на проектни предложения по подмярка 19.2-4.2 от СВОМР приключи. По процедура № BG06RDNP001-19.087 „МИГ Добричка подмярка 19.2-4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ са подадени три проектни предложения, за оценката и класирането на които със заповед на Председателя на УС на МИГ Добричка е назначена Комисия. В рамките на до 30 работни дни след крайната дата на приема Комисията за подбор на проектните предложения (КППП) трябва да приключи работата си по оценката на подадените проекти. След този срок процедурата по оценката, заедно с оценените вече проектни предложения, се предоставя на УО на МЗХГ и ДФЗ за преглед за съответствие с приложимите правила и нормативни документи. ДФЗ извършва и проверка на проектните предложения, в резултат на която одобрява или мотивирано отказва предоставянето на безвъзмездна финансова помощ. Целият процес по оценка и официално одобрение на подадените проектни предложения може да отнеме 4 до 6 месеца. 

На основание Решения на Управителния съвет на сдружение МИГ ДОБРИЧКА от 15.08.2018 г., чл. 62, т. 4 от Наредба №22/14.12.2015 г. на МЗХГ, Споразумение за изпълнение на Стратегия за ВОМР №РД 50-27/ 05.04.2018г. и Допълнително споразумение №РД50-27/16.07.2018г.

 СДРУЖЕНИЕ МИГ ДОБРИЧКА 

обявява процедура за прием на проектни предложения по подмярка 19.2-4.2. от Стратегията за ВОМР

Наименование на процедурата: Процедура № BG06RDNP001-19.087 „МИГ Добричка подмярка 19.2-4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“

Период за прием: Процедурата за подбор на проекти е с няколко срока за кандидатстване:

Първият период на прием е с начална дата: 17.09.2018г. и краен срок за подаване на проектни предложения 17:00 часа на 31.10.2018г.

Втори прием на проектни предложения по настоящата процедура ще бъде обявен само при наличие на неусвоен  финансов  ресурс след приключване на първия прием по  подмярката. Вторият период на прием е с начална дата: 01.03.2019г. и краен срок за подаване на проектни предложения 17:00 часа на 31.03.2019г.

Всяко проектно предложение, което е подадено след крайния срок, ще бъде отхвърлено и няма да бъде разглеждано.

Бюджет на приема: 491 000 лв.

Допълнителна информация и документите по приема са публикувани в раздел „Кандидатстване“ 

публикувано на 17.09.2018 г.

Публикувано в Без категория. Постоянна връзка.